PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Xác định QL DT trong phép lai phân tích 1 tính trạng (clip 1)
  • Xác định QL DT trong phép lai phân tích 2 tính trạng (clip 2)
  • Xác định QLDT F1xF1 (clip 3)
  • VD 1, 2 (Clip 4)
  • VD 3 (Clip 5)
  • Phép lai thuận nghịch (clip 6)
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 16. Nhận dạng nhanh các quy luật di truyền

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.827

Nội dung bài giảng:

+ Xác định QLDT trong phép lai phân tích 1 tính trạng, 2 tính trạng
+ Xác định QLDT F1 x F1
+ Phép lai thuận nghịch
+ Các ví dụ

Chưa có thông báo nào