PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Bài toán nhôm tác dụng với dung dịch axit
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1, 2
    • Ví dụ 3, 4
    • Ví dụ 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 15.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về nhôm và hợp chất (Phần 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 36.562

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn phương làm bài tập dạng nhôm tác dụng với dung dịch axit và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào