PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
  • Đồng đảng, đồng phân
  • Ví dụ
  • Danh pháp
 • Tính chất hoá học
  • Phản ứng cộng
  • Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn, trùng hợp, thế halogen
 • Điều chế và ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HIDROCACBON

Bài 2.1. Lý thuyết trọng tâm về Anken và Ankađien (Phần 1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 9.961


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ sở về anken.
  • Hướng dẫn học đồng đẳng, cấu trúc, đồng phân, danh pháp, khái quát tính chất vật lí và hóa học của anken
 • Kỹ năng: viết đồng phân, gọi tên anken.
Lưu ý: Trong clip "danh pháp" ở phút thứ 4ph30s tên đúng của công thức phải là 2,4,4-trimetylpent-2-en.

  Chưa có thông báo nào