PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

Bài 3: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 - 1930.
  • Phân tích kết quả của quá trình hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn đầu đặc biệt là tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
  • Giới thiệu những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc trong những năm tháng sống và hoạt động ở một số nước: Pháp; Trung Quốc, Thái Lan...

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • I. Qúa trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc
    • 1. Bối cảnh
    • 2. Qúa trình
  • II. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ( 1921 - 1930)
X