PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước

Bài 25: Pháp luật với sự phát triển của đất nước trong các lĩnh vực xã hội.

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hệ thống lại cho học sinh những kiến thức cơ bản về nội dung Pháp luật với sự phát triển của đất nước.

- Bài giảng đi sâu phân tích một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội.
- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nội dung cơ bản của pháp luật về các vấn đề xã hội
  • Câu hỏi ôn tập
X