PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Chính sách giáo dục và đào tạo
  • Chính sách khoa học và công nghệ
  • Chính sách văn hóa
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 13: Giáo dục- khoa học, công nghệ và văn hoá: cái nào là quốc sách hàng đầu?

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 73

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những chính sách của Đảng và Nhà nước về:

+ Giáo dục và đào tạo
+ Khoa học và công nghệ
+Chính sách văn hóa
- Hướng dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào