PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Âm mưu xâm lược VN của thực dân Pháp
  • Quá trình xâm lược của thực dân Pháp 31/8/1858 - 24/6/1867
  • Quá trình xâm lược của thực dân Pháp 1873 - 1883
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 21: Âm mưu và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 (phần 1)

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 1.194

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu âm mưu và quá trình thực dân Pháp tiến hành cuộc xâm lược nước ta từ năm 1858 - 1883.

Chưa có thông báo nào