PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 21: Âm mưu và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 (phần 1)

Độ dài: 66 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu âm mưu và quá trình thực dân Pháp tiến hành cuộc xâm lược nước ta từ năm 1858 - 1883.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Âm mưu xâm lược VN của thực dân Pháp
  • Quá trình xâm lược của thực dân Pháp 31/8/1858 - 24/6/1867
  • Quá trình xâm lược của thực dân Pháp 1873 - 1883
X