PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Hoàn cảnh
  • Xu hướng bạo động
  • Xu hướng cải cách
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 28:Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 606

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu phong trào cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước chiến tranh thế giới.

Chưa có thông báo nào