PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bài 11: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 1 đến chuyên đề 4

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

- Hệ thống lại những kiến thức cơ bản đã học trong các bài từ bài 1 đến bài 4

- Hướng dẫn HS cách phân cấp câu hỏi, cách làm các câu hỏi của từng bài và câu hỏi tổng hợp

Trao đổi bài (0)

X