PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 39: Kháng chiến chống Mĩ cứu nước kết thúc thắng lợi (1973 - 1975) (Phần 2)

Độ dài: 46 phút

Tóm tắt nội dung


  • Hướng dẫn các em các phần tiếp theo trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 qua hai chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh. Tổng kết nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
  • Hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi cụ thể có liên quan trực tiếp đến bài học thông qua các sơ đồ tư duy để các em nắm được bản chất của các vấn đề.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Chiến dịch Huế - Đà Nẵng
  • Chiến dịch Hồ Chí Minh
  • Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ
X