PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 24: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884 (phần 2)

Độ dài: 10 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng chữa những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

X