PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Hoàn cảnh lịch sử
  • Thắng lợi của ta
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 34: Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" và "Đông Dương hóa chiến tranh" của Mĩ (1969 - 1973).

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 571


  • Hướng dẫn các em các vấn đề thuộc phần cách mạng miền Nam trong giai đoạn chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh từ năm 1968 - 1973 đặc biệt là những thắng lợi trên mặt trận quân sự.
  • Hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi cụ thể có liên quan trực tiếp đến bài học thông qua các sơ đồ tư duy để các em nắm được bản chất của các vấn đề.
  • Rèn kĩ năng làm bài, kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử

Chưa có thông báo nào