PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954

Bài 25: Vì sao biết là hạn chế nhưng ta vẫn ký với Pháp Hiệp định Gionevo năm 1954?

Độ dài: 54 phút

Tóm tắt nội dung


  • Hướng dẫn các em các vấn đề liên quan đến quá trình đấu tranh ngoại giao của ta trong kháng chiến chống Pháp đặc biệt là thông qua Hiệp định Giơ-ne-vơ.
  • Tổng kết nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa của kháng chiến toàn quốc chống Pháp.
  • Hướng dẫn học sinh khái quát các vấn đề liên quan đến hậu phương trong kháng chiến chống Pháp.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mặt trận ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp
  • Nguyên nhân, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp
X