PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bài 10: Quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh.


Trao đổi bài (0)

X