PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC NƯỚC TBCN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1919 - 1939)

Bài 17: Nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chính sách mới của Tổng thống Rudơven

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, nội dung chính sách mới của tổng thống Rudơven.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giai đoạn 1918 - 1929
  • Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933
  • Chính sách mới của tổng thống Rudơven
  • Bài tập
X