PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 5: VIỆT NAM 1975 - 2000

Bài 41: Tình hình Việt Nam từ 1975 đến 2000.

Độ dài: 54 phút

Tóm tắt nội dung


  • Hướng dẫn các em ôn tập các vấn đề trọng tâm của Việt Nam trong giai đoạn sau khi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước kết thúc thắng lợi và tập trung vào 2 vấn đề trọng yếu nhất là công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước và công cuộc đổi mới của Đảng.
  • Hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi cụ thể có liên quan trực tiếp đến chuyên đề cùng các phương pháp và lưu ý làm bài.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Việt Nam những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1975
  • Đất nước trên đường đổi mới (1986 -2000)
X