PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Sống ngoài vòng pháp luật
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Pháp luật và đời sống

Bài 3. Sống ngoài vòng pháp luật.

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.060

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, so sánh sự giống và khác nhau giữa pháp luật và đạo đức.

- Dẫn chứng một vài ví dụ minh họa để học sinh hiểu mối quan hệ pháp luật - đạo đức.

Chưa có thông báo nào