PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Ba tổ chức cách mạng ra đời và hoạt động
    • Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ( 6/1925 - 1929)
    • Tân Việt cách mạng đảng ( 1928 - 1929)
    • Việt Nam quốc dân đảng ( 1927 - 1930)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

Bài 5: Sự ra đời và hoạt động của các tổ chức cách mạng trong những năm 20 của thế kỷ XX.

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 2.438


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề về Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1925 - 1930.
  • Giới thiệu sự ra đời, quá trình hoạt động và vai trò của 3 tổ chức cách mạng ra đời ở Việt Nam là: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Việt Nam quốc dân đảng; Tân Việt cách mạng đảng.

Chưa có thông báo nào