PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 13: Những câu hỏi trắc nghiệm cần lưu ý trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 -1945

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm có nội dung về sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược Đảng và công cuộc chuẩn bị Tổng khởi nghĩa từ 1939 đến trước tháng 3 - 1945

- Hướng dẫn HS cách lựa chọn đáp án đúng và loại trù các đáp án nhiễu

Trao đổi bài (0)

X