PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 40: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng với 25 câu hỏi trắc nghiệm đã hệ thống lại những kiến thức về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 như về chủ trương của ta, diễn biến các chiến dịch trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, ý nghĩa lịch sử của các chiến dịch.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh phương pháp làm các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử.

Trao đổi bài (0)

X