PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Một số vấn đề của châu Phi
    • Điều kiện tự nhiên
    • Một số vấn đề dân cư - xã hội
    • Một số vấn đề kinh tế
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI (THAM KHẢO)

Bài 2: Một số vấn đề của châu Phi

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 327

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số nét về châu Phi

- Giới thiệu một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài giảng

Chưa có thông báo nào