PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 31: Miền Nam đấu tranh chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mĩ (1961 -1965).

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung


  • Hướng dẫn các em các vấn đề thuộc phần cách mạng miền Nam trong giai đoạn chống chiến lược chiến tranh đặc biệt từ năm 1961 - 1965 đặc biệt là những thắng lợi trên mặt trận quân sự.
  • Hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi cụ thể có liên quan trực tiếp đến bài học thông qua các sơ đồ tư duy để các em nắm được bản chất của các vấn đề.
  • Rèn kĩ năng làm bài, kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Âm mưu - thủ đoạn của Mĩ
  • Thắng lợi của ta
X