PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước

Bài 30: Ôn tập tổng hợp phần lớp 12

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi tổng hợp phần kiến thức lớp 12

Trao đổi bài (0)

X