PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 - 3
  • Bài 4 - 6
  • Bài 7 - 9
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước

Bài 30: Ôn tập tổng hợp phần lớp 12

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 36

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi tổng hợp phần kiến thức lớp 12

Chưa có thông báo nào