PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 6: CÁCH MẠNG KH – CN VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Bài 21: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa .

Độ dài: 56 phút

Tóm tắt nội dung


  • Tổng kết lại các nội dung căn bản của Cuộc cách mạng khoa học công nghệ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Làm rõ nguyên nhân và đặc điểm của cuộc cách mạng này.
  • Giải thích rõ thế nào là toàn cầu hóa và tác động của xu thế này đến sự phát triển của các quốc gia trên thế giới giai đoạn hiện nay.
  • Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có liên quan nằm trong phạm vi kiến thức bài học và những lưu ý đi kèm.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cuộc cách mạng khoa học công nghệ
  • Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó
X