PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC NƯỚC TBCN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1919 - 1939)

Bài 16: Nước Đức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và sự hình thành chủ nghĩa phát xít

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu các giai đoạn lịch sử của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới và quá trình hình thành chủ nghĩa phát xít.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giai đoạn từ 1918 - 1923 và 1924 - 1929
  • Giai đoạn 1929 - 1923 và 1933 - 1939
  • Câu hỏi trắc nghiệm
X