PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Từ 1921 - 1925, khôi phục kinh tế
  • Từ 1925 - 1928, công nghiệp hóa xhcn
  • Các câu hỏi trắc nghiệm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941) (THAM KHẢO)

Bài 13: Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 -1941)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 580

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941).

- Hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài giảng.

Chưa có thông báo nào