PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 4: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941)

Bài 13: Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 -1941)

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941).

- Hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài giảng.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Từ 1921 - 1925, khôi phục kinh tế
  • Từ 1925 - 1928, công nghiệp hóa xhcn
  • Các câu hỏi trắc nghiệm
X