PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Bình đẳng giữa các tôn giáo
    • Khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín
    • 6 tôn giáo chính
    • Nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
    • Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

Bài 13: Tôn giáo ở Việt Nam: vấn đề nhạy cảm.

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 402

- Hướng dẫn HS nắm chắc các kiến thức về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo, phân biệt giữa tôn giáo và mê tín dị đoan, các nội dung của quyền bình đẳng về tôn giáo.

- Hướng dẫn HS trả lời những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào