PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước

Bài 29: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 7 đến 9 (bài tập)

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về :

= Quyền dân chủ cơ bản của công dân
_ Quyền phát triển của công dân
- Phát luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Trao đổi bài (0)

X