PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 10: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Độ dài: 47 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu các loại thiên tai thường xảy ra ở nước ta.

- Nguy cơ xảy ra khi xuất hiện thiên tai và những vùng thường xảy ra thiên tai.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Bảo vệ môi trường
  • Các thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
  • Chiến lược QG và BV môi trường
X