PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 26: Phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX (phần 2)

Độ dài: 19 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến phong trào Cần vương và cuộc khởi nghĩa Yên Thế

X