PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 5: VIỆT NAM 1975 - 2000

Bài 42: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Tình hình Việt Nam 1975 - 2000

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng với 20 câu hỏi trắc nghiệm đã hệ thống lại cho học sinh những kiến thức về công cuộc đổi mới đất nước của nước ta.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh phương pháp làm bài trắc nghiệm lịch sử.

Trao đổi bài (0)

X