PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevo 1954 (Tham khảo)
  • Nhiệm vụ cách mạng từng miền
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 28: Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ (1954). Nhiệm vụ cách mạng trong thời kì mới.

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 3.960


  • Hướng dẫn các em các vấn đề đầu tiên về tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơ-ne-vơ. Nhấn mạnh vai trò, vị trí cách mạng từng miền trong giai đoạn mới.
  • Khái quát diễn biến cách mạng miền Bắc từ năm 1954 - 1965.
  • Hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi cụ thể có liên quan trực tiếp đến bài học thông qua các sơ đồ tư duy để các em nắm được bản chất của các vấn đề.
  • Rèn kĩ năng làm bài, kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử

Chưa có thông báo nào