PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội: mô hình xã hội lý tưởng của nhân loại trong tương lai.

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam.

- Giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • CNXH và những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam
  • Quá độ lên CNXH ở Việt Nam
  • Câu hỏi
X