PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

Bài 6: Các tổ chức cách mạng và các tổ chức Cộng sản có gì khác nhau?

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề thuộc Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1925 - 1930.
  • Giới thiệu sự ra đời, quá trình hoạt động và vai trò của 3 tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam năm 1929: Đông Dương cộng sản Đảng; An Nam cộng sản Đảng; Đông dương cộng sản liên đoàn.
  • Quá trình hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam. Nội dung, kết quả của Hội nghị thành lập Đảng năm 1930.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Sự xuất hiện 3 tổ chức CS năm 1929
  • Sự thanh lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930
X