PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 6: CÁCH MẠNG KH – CN VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Bài 22: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần CM KH - CN và xu thế toàn cầu hóa.

Độ dài: 15 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi liên quan đến cuộc cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Câu hỏi trắc nghiệm cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
X