PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu hỏi trắc nghiệm cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
Bài 22: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần CM KH - CN và xu thế toàn cầu hóa. sẽ được mở vào ngày 06/06/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6: CÁCH MẠNG KH – CN VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Bài 22: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần CM KH - CN và xu thế toàn cầu hóa.

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 401

Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi liên quan đến cuộc cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.

Chưa có thông báo nào