PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước

Bài 27: Pháp luật với sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực an ninh quốc phòng.

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hệ thống lại những kiến thức với nội dung cơ bản của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước.

- Đặc biệt, bài giảng đi sâu phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật quốc phòng, an ninh.
- Chữa một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quốc phòng và An ninh
  • Trong chiến tranh trong hòa bình quốc phòng an ninh
X