PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 3
  • Câu 4 - 7
  • Câu 8 - 13
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 9: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần phong trào cách mạng 1930 - 1931.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.990

- Hướng dẫn HS trả lời những câu hỏi TN về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và so sánh Cương lĩnh chính trị với Luận cương chính trị.

- Giải thích cụ thể lí do chọn các đáp án đúng, loại trừ các đáp án nhiễu.

Chưa có thông báo nào