PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội

Bài 11: Dân số đông-thất nghiệp nhiều.

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu chính sách dân số, mục tiêu và phương hướng của những chính sách dân số.

- Thực trạng việc làm, mục tiêu và phương hướng giải quyết việc làm ở nước ta.
- Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

X